بعضی آهنگا هم هستن که اصن گوشو نوازش میکنن، بش باد:دی