یادتونه گفتم همه ش خواب عجیب میبینم؟ :)))) : الان خواب یک فرفری رو دیدم که منو به دختر خاله ش سِشِم (عمرا اگه بدونم یعنی چی یا از کجا این اسم اومده تو کله م :)))) ) معرفی کرد و نصفی انگلیسی نصفی فرانسوی داشتم باهاش حرف میزدم :)))) بعدم انقد یواش حرف میزد نصف دیگه ی حرفاشم نمیفهمیدم :)))))
خواب زرافه ای ‎· SaeedTheGiraffe ?
من بودم ؟ :)))) ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
نمیگم کی بود که:دی منتظرم یکی خودش بیاد اعتراف کنه همچین دخترخاله ای داشته :))) برم دوان دوانیش:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
کی ودیدی ؟:)) من که یه دختر خاله دارم اونم شوهر کرده :دی ‎· Aliusha
اسمش که سِشِم نبوده آلی؟ :)))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
نه :))) یهودی نبود؟ این اسمش به یهودیا می خوره:دی ‎· Aliusha
باور کن تو خواب هم متعجب بودم این چه اسمیه، بیدار شدم پنج دقیقه یه نفس داشتم میخندیدم به خوابم :)))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
دیکه حق نداری بخوای:)) ‎· shompi
یعنی میخوای بگی تو هم دخترخاله ای به این اسم نداری؟ :)))) این کفش به پای هیچ سیندرلایی نمیره که انگار :))))) ‎· SaeedTheGiraffe ?