ز استخوان چو برآید نوای تشنه ی چای ... اگرچه ترک نمودی به حرمتش باز آی /// سعید کشته ی چای است و عشق جاویدان ... نصیبمان چو نشد دیگری بفرما چای
2_0.jpg
اینم از فیدای فرفرم بود:دی بفرمایین چای ‎· SaeedTheGiraffe ?
ئهههه شعرای چایی. بوس واقعنی:**** ‎· Seety
بوس واقعنی بک :****** ‎· SaeedTheGiraffe ?