ناتفاهم نوشتاری، فراتفاهم گفتاری، بیهودگی پنداشتی
اخ اخ داری از دست میریا:\ ‎- مستانه
:))) من که خیلی وقته از دست رفتم:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
ای داد بیداد :/ ‎- همصدا
فید جدی نیست جدی نگیرید:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
ها کامنت منم جدی نبود، جدی نگیرید :دی ‎- همصدا
آخ آخ من با این همه تفاهم که بیداد میکنه چه کنم؟:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?