ناتفاهم نوشتاری، فراتفاهم گفتاری، بیهودگی پنداشتی
اخ اخ داری از دست میریا:\ ‎· مستانه
:))) من که خیلی وقته از دست رفتم:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
ای داد بیداد :/ ‎· همصدا
فید جدی نیست جدی نگیرید:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
ها کامنت منم جدی نبود، جدی نگیرید :دی ‎· همصدا
آخ آخ من با این همه تفاهم که بیداد میکنه چه کنم؟:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?