گوش کرد:دی تا برم چاییو راه بندازم و بیام خوشگل بمونید:دی Desolation Row وقتشه برم چایی راه بندازم، در همین زمان باید
برو من حواسم به خوشگلیم هست! :دی ‎- همصدا
بقیه چی همصدا جان؟:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
بقیه فکر کنم حواسشون نبود!:دی منم رفتم چای دم کردم تو این فاصله :)))) ‎- همصدا
:))) ‎- SaeedTheGiraffe ?