من همیشه ی عمرم از مشق نوشتن متنفر بودم، دبستان که بودم یه بار باید مشق مینوشتم، بابام به عموم گفت چک کنه که من تموم میکنم مشقو، بعد مثلا گفته بود در فلان موضوع فلان چیز کجاس، منم در جواب نوشته بودم ص26 مثلا:دی جای اینکه کل قضیه رو بنویسم، حالا این عموی ما دست گرفته اینو از من هرچا میریم میگه سعید که میگفت رجوع کنید به صفحه ی فولان :)))
شیرازی نیستی احیانا؟ !:دی ‎· همصدا
روحیه م که خیلی شیرازیه:دی شهروندی افتخاریشونو دارم :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
:))) ‎· RokhSaare
:)))))) ‎· Seety
:)))))) ‎· Afarin
:)) ‎· Mahdi