خب من رسیدم خونه بالاخره، جاتون خالی یه نم بارون شبه بهاری هم زد دهمون:دی