اینجوری نمیشه که من از کوت گذاشتن عقب بمونم، وقت بشه چنتا کوت دیگه از جین آستین که عشقمه میذارم:دی
PP-p1.jpg
هروقتم اینو میخونم هوس میکنم یه دور از اول کل داستانو بخونم بسکه خوبه:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
این دوتا شخم ‎· SaeedTheGiraffe ?