یه حضور غیاب کنین ببینم در چه وضعه فرفر:دی
حاضر ‎- MaryaM
غایب ‎- رفیع
خب یه حاضر داریم یه غایب دونفرم از راهرو نگاهمون میکنن:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
پخ ‎- shompi
علیک پخ :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: پخ علکم ‎- shompi
:'' ‎- آویسا
@shompi علیک پخ علکم:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
من هستم ولی حال نداررم تصمیم دارم تو رخت خواب بمونم ‎- نیالا
آرش علیک دالی :)) ‎- SaeedTheGiraffe ?
@nialak نیالا چرا حال نداری؟ :| ‎- SaeedTheGiraffe ?