بعضی ها هم بالاخره دارن معتاد اینجا میشن ، اسمایلی رونوشت نامحسوس، اسمایلی خرسندی و :"
:" ‎· آویسا