آقا نمیشه برا اینجا تاپ تونتی بنویسه صاحابش؟:دی بریم مذاکره کنیم اینجوری نمیشه که خب:دی
نفر اولش من و توايم ديگه تو ليستا:)))) ‎· shompi
خب مهم اینه که براش سند داشته باشیم :)))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: بيا من برات شكلشو بكشم:))) ‎· shompi
ایول برام بکش :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: فردا مي كشم ‎· shompi
بکش تا منم ایده بگیرم برات درست کنم منم:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: براي خودمم مي كشم:))) ‎· shompi
اصن راضی به زحمت من نیستی دمت گرم :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: مي ترسم چپه و چوله بكشيدتم:))) ‎· shompi
:))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
يوهان هم نيست تازه ‎· هانا