آقا نمیشه برا اینجا تاپ تونتی بنویسه صاحابش؟:دی بریم مذاکره کنیم اینجوری نمیشه که خب:دی
نفر اولش من و توايم ديگه تو ليستا:)))) ‎- shompi
خب مهم اینه که براش سند داشته باشیم :)))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: بيا من برات شكلشو بكشم:))) ‎- shompi
ایول برام بکش :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: فردا مي كشم ‎- shompi
بکش تا منم ایده بگیرم برات درست کنم منم:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: براي خودمم مي كشم:))) ‎- shompi
اصن راضی به زحمت من نیستی دمت گرم :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: مي ترسم چپه و چوله بكشيدتم:))) ‎- shompi
:))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
يوهان هم نيست تازه ‎- هانا