این هم از صبحانه ی محقر من، اسمایلی کاسپین :دی
20160207_113939.jpg
رزرو زرافه ای ‎· SaeedTheGiraffe ?
این الان چای و پتی بور ـه اونوقت ؟!!! ‎· Caspian
نه اون وقتی بود نیت بیرون اومدن نکرده بودم:دی الان اومدم بیرون دوچرخه سواری سر راهم اومدم دوپینگ کنم:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
کافه ست ؟ میخواستم بگم تو به این میز میگی بهم ریخته ؟ :)) ‎· Caspian
کافه س دیگه :))) از میزم عمرا عکس نمیذارم :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
اون پنیر سرخ شده ست ؟ چه استکان کمر باریک خوشگلی ‎· Caspian
بله و بله:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
نوش جاانت ‎· RokhSaare
نتركي صلوات ‎· shompi
@rokhsaare خیلی ممنونم :) ‎· SaeedTheGiraffe ?
@shompi این که چیزی نیس:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
عاخ عاخ گشنم شد ‎· گیص فرفرون
هنوز هس بیا لوپل:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
نوش جان :) ‎· Mahdi
@mahdiebrahimi1 ممنون :) ‎· SaeedTheGiraffe ?
وای نابود شدم ‎· دختر حوا
@alone0girl نیتم این نبود:| ‎· SaeedTheGiraffe ?
نوش جان ‎· farahnaaz
@farahnaaz ممنونم :) ‎· SaeedTheGiraffe ?
ويوناست؟ ‎· بــــــــــاران!
ده ما ویونا نداره:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
به به، نوش جان ‎· Shiva
@shiwa خیلی ممنون :) ‎· SaeedTheGiraffe ?
دِه، روستا:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?