این هم از صبحانه ی محقر من، اسمایلی کاسپین :دی
20160207_113939.jpg
رزرو زرافه ای ‎- SaeedTheGiraffe ?
این الان چای و پتی بور ـه اونوقت ؟!!! ‎- Caspian
نه اون وقتی بود نیت بیرون اومدن نکرده بودم:دی الان اومدم بیرون دوچرخه سواری سر راهم اومدم دوپینگ کنم:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
کافه ست ؟ میخواستم بگم تو به این میز میگی بهم ریخته ؟ :)) ‎- Caspian
کافه س دیگه :))) از میزم عمرا عکس نمیذارم :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
اون پنیر سرخ شده ست ؟ چه استکان کمر باریک خوشگلی ‎- Caspian
بله و بله:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
نوش جاانت ‎- RokhSaare
نتركي صلوات ‎- shompi
@rokhsaare خیلی ممنونم :) ‎- SaeedTheGiraffe ?
@shompi این که چیزی نیس:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
عاخ عاخ گشنم شد ‎- گیص فرفرون
هنوز هس بیا لوپل:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
نوش جان :) ‎- Mahdi
@mahdiebrahimi1 ممنون :) ‎- SaeedTheGiraffe ?
وای نابود شدم ‎- دختر حوا
@alone0girl نیتم این نبود:| ‎- SaeedTheGiraffe ?
نوش جان ‎- farahnaaz
@farahnaaz ممنونم :) ‎- SaeedTheGiraffe ?
ويوناست؟ ‎- بــــــــــاران!
ده ما ویونا نداره:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
به به، نوش جان ‎- Shiva
@shiwa خیلی ممنون :) ‎- SaeedTheGiraffe ?
دِه، روستا:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?