چقد با گوشی سختمه فرفر:دی اسمایلی برگشتن به خانه:دی