ده ما روزا بهاریه شبا زمستونی، نیمیخوام، من هوای گرم و مطبوع میخوام :(
ده شما كجاست؟ من كوچ كنم اونجا ‎- بــــــــــاران!
چه ده خوبي ‎- shompi
در بلاد کفره دیگه:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: پزو ‎- shompi
ده ما پز نداره :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: چي داره؟ ‎- shompi
چایی داره:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?