ده ما روزا بهاریه شبا زمستونی، نیمیخوام، من هوای گرم و مطبوع میخوام :(
ده شما كجاست؟ من كوچ كنم اونجا ‎· بــــــــــاران!
چه ده خوبي ‎· shompi
در بلاد کفره دیگه:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: پزو ‎· shompi
ده ما پز نداره :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: چي داره؟ ‎· shompi
چایی داره:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?