اینجوری نمیشه:دی من برم یه چایی بریزم ببینم دنیا دست کیه:دی