بعضی وقتا باتری خالی میکنم، برم آهنگ قشنگ قشنگ گوش بدم