چای طلبیده مراده، چای نطلبیده مراد به توان دو
گفتم اینجا هم روشنگری کرده باشم:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
مراد ! چایی بیار بده بابا :)) ‎· Mamad
لکن اگر داف مقصود چای بده بابا خیلی بهتره :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?