چای طلبیده مراده، چای نطلبیده مراد به توان دو
گفتم اینجا هم روشنگری کرده باشم:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
مراد ! چایی بیار بده بابا :)) ‎- Mamad
لکن اگر داف مقصود چای بده بابا خیلی بهتره :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?