آمدیم فرفر، نبودید، رفتیم خانه، اسمایلی قدیم که تلفن همه نداشتن و اگرم داشتن همه پیغام گیر نداشتن، وکسی هم موبایل نداشت کارت مینداختیم لای در:دی