خب نوبتی هم باشه نوبت چیه؟:دی
خواااب ‎· بــــــــــاران!
تو چایی من شام ‎· shompi
استراحت کردم:دی بخوابم یه هو سه ی صبح بیدار میشم دیگه نمیشه درستش کرد:دی نوبتی هم باشه نوبت چاییه ‎· SaeedTheGiraffe ?
آفرین شومپی، برنده ی یک شخم شدی :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?