خب نوبتی هم باشه نوبت چیه؟:دی
تو چایی من شام ‎- shompi
استراحت کردم:دی بخوابم یه هو سه ی صبح بیدار میشم دیگه نمیشه درستش کرد:دی نوبتی هم باشه نوبت چاییه ‎- SaeedTheGiraffe ?
آفرین شومپی، برنده ی یک شخم شدی :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?