من بنده ی آن دمم که آبدارچی گوید : یک چای دگر بگیر و من نتوانم:دی
خیام با مقادیری تدخیل و تصرف:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?