تا شماها مشغولین من برم یه چای راه بندازم چشام بازشه:دی