رفتم با استادم راجع به ترم جدید صحبت کنم، بنده خدا انقده نگران بود ترامپ رییس جمهورشون شه :))) بهش گفتم به نفع ایرانه انقد خندید :)))
:))))) ‎· Mamad