دایرکت داشتم بعد رفتم روش کلیک کردم نبود :| کی بود خودش بیاد دایرکت بده باز :| :| :|
دایرکت مثل گلی بود که گفتم پرپر گشته، شکر خدا دوباره، به ده ما برگشته:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?