بسوخت حافظ و آن یار دلنواز نگفت ... که مرهمی بفرستم که خاطرش خستم