وقتی دوان دوانی میکنم همش احساس گوییدو تو هشت و یک دوم بهم دست میده :))))
8_1_2.png
رزرو زرافه ای ‎· SaeedTheGiraffe ?