بفرمایین چایی و بیسکوییت:دی
نوش جان ‎- بــــــــــاران!
خیلی ممنون:) ‎- SaeedTheGiraffe ?
صرف شد همین لحظه با بیسکوییت سویسی :دی ‎- ardvisoor
به به:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?