اگه بدونین من چقد از خودم غلط املایی میگیرم، دلخور نمیشین که از شماها هم میگیرم:دی