یک، ایکی، سان، کوآترو، سنک، زکس، سون، ثمانیه، ذکا،
ژاپنی چی میگی :)) ‎· Mamad
به ژاپنی گفتم سه:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
یا ابرفرض از یک تا۹ شمردی و هر کدوم به یک زبون :))) ‎· Mamad
میخواستم ببینم چقد میتونم پیش ببرمش:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?