یک، ایکی، سان، کوآترو، سنک، زکس، سون، ثمانیه، ذکا،
ژاپنی چی میگی :)) ‎- Mamad
به ژاپنی گفتم سه:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
یا ابرفرض از یک تا۹ شمردی و هر کدوم به یک زبون :))) ‎- Mamad
میخواستم ببینم چقد میتونم پیش ببرمش:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?