دافم باش، داف چای به دستم باش be my gal, be my tea-holding gal :D
audrey_tea.jpg
برم چایی راه بندازم:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
من برم دنبال چاییم:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
معتاد:دی ‎- Aliusha
معتاد با شیرینی:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
شخم بفرمایین چای:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: اونم چایی تو فنجون خوشگلی مث این... به به... شیرم که داره میریزه توش... از اینا آقاش رو نمیدن؟ ‎- بــــــــــاران!
ای بابا بازم : پس من اینجا چیکاره م؟ :)))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
بفرمایین چای :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?