دافم باش، داف چای به دستم باش be my gal, be my tea-holding gal :D
audrey_tea.jpg
برم چایی راه بندازم:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
من برم دنبال چاییم:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
معتاد:دی ‎· Aliusha
معتاد با شیرینی:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
شخم بفرمایین چای:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: اونم چایی تو فنجون خوشگلی مث این... به به... شیرم که داره میریزه توش... از اینا آقاش رو نمیدن؟ ‎· بــــــــــاران!
ای بابا بازم : پس من اینجا چیکاره م؟ :)))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
بفرمایین چای :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?