بیاین یه گزارش دوره ای بدین ببینم در چه وضعین:دی
هوووم من دیشب برا اولین بار استیج دیدم ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
مجرد و پراکنده ‎- Mamad
@arash چه کاری بود حالا:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@mirzaie مجرد که درد مشترکه، پراکنده چرا؟ ‎- SaeedTheGiraffe ?
چنتا آهنگ خراب کردن در مدتی که مجبور بودی؟ :)) ‎- SaeedTheGiraffe ?
شلوغ شلوغ شلوغ ‎- ardvisoor
@saeedgreen کلا ریده بودن ، با شهرام خیلی حال کردم فک کنم دارم عاشقش میشم :دی ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
:))))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
@ardvisoor شما که در آستانه ی سفرین، ولی این شلوغیا خوبه، خوش بگذره :) ‎- SaeedTheGiraffe ?
سيم اولد شت :)) ‎- MaryJuana Bigharar
سه بیَن او مووِز؟ :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?