فکر میکنم بلاتکلیفی خنثی کرده منو، شعله م ریپ میزنه، امان از پوست کلفت :))) شنیده ام که جوانی به بوته ی تردید ... اسیر بود و تکاپو ز ورطه اش نرهید /// فرو نشسته شرار نفس به گنجه ی دل ... رمق بریده به دنیای خسته میخندید