عه عه عه :( هفته ی پیش اومبرتو اکو مرده :( منو باش خوشحال بودم هرچند سال یه کتاب مینویسه :( نویسنده ی محبوبم مرد
نوزده فوریه مرده :( عاشق کتاباشم :( ‎· SaeedTheGiraffe ?