این سرماخوردگیه پیرم کرد ، وسط قبلیه انگار یه سرمای دیگه هم خوردم :| هرچی این زمستون سرما نخوردم این بار جبران شد، برم چایی بریزم، شمام بگین چه خبر:دی