به رغم خستگی و التهاب بیماری ... به جوش آر و بنوشان دمادم از چایی، بفرمایین چای:دی