هرکی برای چایی آماده س دستا بالا :دی
من بستنی می خوام ‎- shompi
من کباب ترکی میخوام ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: من الان فلافل خوردم سیرم همون بستنی ‎- shompi
منم سیرم پس همون چایی ‎- SaeedTheGiraffe ?
من من ‎- Seety
استاد سیتی مخصوصت چایی زعفرانی دم میکنم اصلا:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
قربون دستت سعید سوالدار بوس واقعنی:** ‎- Seety
اول :))) ‎- Mamad
@1seety1 بوس واقعنی بک :** ‎- SaeedTheGiraffe ?
@mirzaie بفرما بفرما :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?