هرکی برای چایی آماده س دستا بالا :دی
من بستنی می خوام ‎· shompi
من کباب ترکی میخوام ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: من الان فلافل خوردم سیرم همون بستنی ‎· shompi
منم سیرم پس همون چایی ‎· SaeedTheGiraffe ?
من من ‎· Seety
استاد سیتی مخصوصت چایی زعفرانی دم میکنم اصلا:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
قربون دستت سعید سوالدار بوس واقعنی:** ‎· Seety
اول :))) ‎· Mamad
@1seety1 بوس واقعنی بک :** ‎· SaeedTheGiraffe ?
@mirzaie بفرما بفرما :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?