من که نخوابیدم، برم چایی بریزم حداقل خوش بگذره:دی
چایی زیاد می خوری که بدخواب می شی دیگه:دی ‎· Aliusha
نه وقتی دیگه مطمئن بودم بدخوابم چایی خوردم:دی یه ساعت بعدشم خوابیدم:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?