به من سپردی امیدت، بدون آگاهی ... سکان شکسته اسیرم درون این ماهی /// گهی به یاری موجی شدم به نزدیکت ... به موج یاغی دیگر روان به بی راهی /// به بند سلسله ی بی شفقت تقدیر ... نه پارویی ثمر آرد نه موسم آهی /// سعید تلخ فسوس تو میخورد گاهی ... نهیب گرچه بیاورده منطق واهی
به به! چه شعر قشنگی :) ‎· همصدا
ممنون :) ‎· SaeedTheGiraffe ?