هیشکیم نیست بگم دارم میرم چایی راه بندازم، چه خلوت:دی
چایی هم خوبه. بذار کتری رو بزنم ‎- Myri∂m
قلقلش بلند شده ‎- SaeedTheGiraffe ?
دم شد ‎- Myri∂m
نوشیده شد ‎- SaeedTheGiraffe ?
کامنتاتون :)) ‎- RokhSaare