به نظرتون تا چند وقت دیگه میتونم ریشمو نزنم؟:دی هیچ وقت از یه حدی بیشتر نشده تحملم تموم میشه و میزنم:دی دیگه این که به نظرتون چاییو آتیش کنم؟:دی
چایی رو آتیش کن، تا دم می کشه ریشت رو هم بزن. بهداشت و نظافت و از این حرفا :دی ‎- همصدا
ریشم که کثیف نیست فقط نزدمش :))) بهداشت و نظافت و ایناش رعایت شده س:دی با چایی موافقم، برای ریش تنبلم:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
حالا کوتاه بشه تمیزتره ها :دی تنبلی نکن :)))) ‎- همصدا
فعلا تنبلم :)) ‎- SaeedTheGiraffe ?
ته ریش همیشه خوبه. ریش در حد یه سانت تدصیه شده در روایات ‎- Myri∂m
سعیدکم پاشو خودتو تکون بده:)) ‎- shompi
از ما ما آخرش هم نفهمیدیم ریش خوبه یا بد :| ‎- Mamad
@myriam ته ریش که هفتاد درصد اوقات هس، به ریش که میخواد تبدیل شه کشته میشه:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@shompi حسش نیس شومپی ام، بیا با دمپایی دنبالم کن بلکه تکون خوردم :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
@mirzaie بستگی به مخاطب خاص داره، ماها که نداریم تکلیفمون روشن نیس:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: من الان یکی باید با بیل بیاد جمعم کنه برم بخوابم:))) ‎- shompi
خب پس هیچی :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?