امروز باید برم برگه های سال اولیارو بگیرم، بعدشم شروع به خونه تکونی کنم، پاشم چایی بریزم today is gonna be a long day