خب چه خبر؟:دی
بفرما خونه تكوني ‎- shompi
دسته تبر:دی ‎- مستانه
درگیرشم شومپی :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
مستانه چه خشن :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: یاد بهرام افتادم اخه اینو دیدم:))))) از قول اون گفتم:دی ‎- مستانه
:))))) ‎- SaeedTheGiraffe ?