خب چه خبر؟:دی
بفرما خونه تكوني ‎· shompi
دسته تبر:دی ‎· مستانه
درگیرشم شومپی :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
مستانه چه خشن :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: یاد بهرام افتادم اخه اینو دیدم:))))) از قول اون گفتم:دی ‎· مستانه
:))))) ‎· SaeedTheGiraffe ?