جا داره باز هم بگم که : سنگو بزن به شیشه برنی برنده میشه:دی #فیل_د_برن :دی فقط سنگو بزن به شیشه معادل انگلیسیش چی میشه؟:دی برم بهشون یاد بدم :))