تاحالا شیره ی توت خوردین؟:دی رفتم خریدم خیلی شیرین و خوبه:دی برم چایی بذارم بزنم تو رگ:دی
got myself a jar of mulberry syrup, gonna take it with tea :D ‎- SaeedTheGiraffe ?
بخور کپل شی ‎- shompi
استعداد کپل شدن ندارم:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: همچین یهو کپل شی بترکی:د ‎- shompi
@shompi بله, خودم گرفتم. از توت های باغ پدر بزرگم هم بود تازه. عالی بود. :) ‎- Mahdi
@shompi من که از کپل شدن استقبال میکنم :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
@mahdiebrahimi1 به به باید عالی بوده باشه ‎- SaeedTheGiraffe ?