خب من بالاخره تصمیم گرفتم از تخت بیام بیرون الانم میرم چایی راه بندازم:دی تا برم و بیام بگین ببینم چه خبر؟:دی
well, finally decided to leave the bed, now I'm going to make the first tea of the day, while I'm gone come and say what's up? :D ‎- SaeedTheGiraffe ?
هیچی تهران باد و بارون شدید منم می خوام برم خرید موندم چطوری برم:دی ‎- Aliusha
برا تهران خوشحالم برای آلی ناراحت:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
مرسی مرسی:دی ‎- Aliusha
سلامتی :)) ‎- Mahdi
@mahdiebrahimi1 بهترین خبره :) :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@aliusha خواهش خواهش :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: well our tea is ready, come on over :))) ‎- Jasmine
great, coming right over :D @jasmine: ‎- SaeedTheGiraffe ?