فرفر دم عید خیلی خسته س :)))
عید شده، اول سال ؛)) ‎- Mamad
بد :))‏ ‎- MaryJuana Bigharar
خسته نباشه :)) ‎- Mahdi
من کامنتاتونو ندیده بودم :| ممد خودمم همون موقع فکر کردم که باید بگم اول سال، بعد گفتم خب قبل سال نو هم خستگیش شروع شده بود :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
@maryjuana چه کردم؟ :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
@mahdiebrahimi1 واقعا:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?