بفرمایین چایی و پشمک :دی
نوش جان ‎- Aliusha
ممنون :) ‎- SaeedTheGiraffe ?
چه خشن :| ‎- SaeedTheGiraffe ?
نوش جون :) ‎- Mamad
ممنون :) ‎- SaeedTheGiraffe ?