بفرمایین چایی و پشمک :دی
نوش جان ‎· Aliusha
ممنون :) ‎· SaeedTheGiraffe ?
چه خشن :| ‎· SaeedTheGiraffe ?
نوش جون :) ‎· Mamad
ممنون :) ‎· SaeedTheGiraffe ?