تصمیم گرفتم سالم تر زندگی کنم با چایی خرما میزنم:دی I decided to live a bit healthier by drinking my tea with date :D
بالاخره روت یه تاثیری گذاشتیم:))) ‎· Aliusha
نه خب همه ش داشتم بیسکوییت میخوردم خودم عذاب وجدان گرفتم :))) من خرما خیلی دوست دارم:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
شکلاتا رو بده به من پس ‎· shompi
شکلاتی نمونده شومپی :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: چیزی نمونده تصمیم گرفتی سالم زندگی کنی اونوقت؟:)))) ‎· shompi
ها :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: کوفته ‎· shompi
کوفته تبریزی ، بح بح ‎· SaeedTheGiraffe ?
بی تلبیت ‎· shompi
خوشگل ‎· SaeedTheGiraffe ?
هاهاها، تو میتونی :)) ‎· Mahdi
@aidda :)))))))))))))))))) قطعا اگه این خانومه رو ببینم رفیق صمیمی میشیم:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?