تصمیم گرفتم سالم تر زندگی کنم با چایی خرما میزنم:دی I decided to live a bit healthier by drinking my tea with date :D
بالاخره روت یه تاثیری گذاشتیم:))) ‎- Aliusha
نه خب همه ش داشتم بیسکوییت میخوردم خودم عذاب وجدان گرفتم :))) من خرما خیلی دوست دارم:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
شکلاتا رو بده به من پس ‎- shompi
شکلاتی نمونده شومپی :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: چیزی نمونده تصمیم گرفتی سالم زندگی کنی اونوقت؟:)))) ‎- shompi
ها :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: کوفته ‎- shompi
کوفته تبریزی ، بح بح ‎- SaeedTheGiraffe ?
بی تلبیت ‎- shompi
خوشگل ‎- SaeedTheGiraffe ?
هاهاها، تو میتونی :)) ‎- Mahdi
@aidda :)))))))))))))))))) قطعا اگه این خانومه رو ببینم رفیق صمیمی میشیم:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?