خب چه خبر؟:دی
سلامتی :) شما چه خبر ؟ ‎- Mamad
ماهم سلامتی، گشنمه منتظر شامم:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
eeee sham chi hast? ‎- Jasmine
عه دیر جوابتو دیدم، یادم رفته شام چی بود دو روز پیش :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?