خب چه خبر؟:دی
سلامتی :) شما چه خبر ؟ ‎· Mamad
ماهم سلامتی، گشنمه منتظر شامم:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
eeee sham chi hast? ‎· Jasmine
عه دیر جوابتو دیدم، یادم رفته شام چی بود دو روز پیش :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?