بفرمایین چایی و قوتو :دی here comes the first tea of the day :D
نوش جان, قوتو رو بزن powerooooo :D ‎- Mahdi
قوتو عشق منه :)) معادل انگلیسیشم بلد نیستم :)) برم ببینم پیدا میکنم یا نه ‎- SaeedTheGiraffe ?
نوش جونت. منم دارم خیار می خورم :دی ‎- همصدا
اقا تو ترجمه رعایت اصل امانت رو نکردی و بحث قوتو باز نشد :دی ‎- amink
همصدا جان به به با نمک عالی میشه:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
امین دیگه توانم در همین حد بود :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
ها :دی ‎- همصدا
بفرما چایی و کشمش:دی ‎- مستانه
بح بح :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
اختیار دارین شما :)) ‎- amink
نوش جان :) ‎- Mamad