دهمون یه هو تگرگ اومد، حالا شب سرد میشه :|
من برم چایی راه بندازم روحیه م بهتر شه:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
opposite of here. it got so hot suddenly ‎- Jasmine
ها هات اگزکتلی ایز سو هات؟ :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen i think it was in mid 80s but its getting warmer,i think we'll have a very dry summer ‎- Jasmine
اوووه :/ ‎- بــــــــــاران!
اینجا فقط بارونه ‎- بــــــــــاران!
نغمه آی واز براد آپ بای متریک سیستم :))) لممی سی ها هات ایتی ریلی ایز :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
بـــــــــــــاران اینجا پنج دقیقه تگرگ شدید اومد و تموم شد:دی الان آسمون آبی و ابری مخلوطه:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
چه زشت :)) پاشو تا تاریک نشده برو یکم از هوای تازه نفس بکش ‎- بــــــــــاران!